Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez CV.plus:

  1. usług drogą elektroniczną w serwisie CV.plus,

  2. usług na rzecz Oferentów, którzy zaakceptowali Regulamin.

 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego CV.plus”.

  2. Usługodawca – CV.plus. Administrator serwisu CV.plus, którym jest Inkubator Rozwoju (ul. Szafera 3, 80-299 Gdańsk), numer NIP 5842753990, REGON 365685660, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643041, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu CV.plus, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

  3. Usługobiorca – Kandydat lub Oferent.

  4. Oferent – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi.

  5. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z Oferentem.

  6. Serwis – serwis internetowy www.CV.plus, prowadzony przez Usługodawcę.

  7. Usługi dla Oferentów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Oferentów.

  8. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, których przykładowe wyliczenie znajduje się w § 7.

  9. Usługi – Usługi dla Oferentów lub Usługi dla Kandydatów.

  10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie Regulaminu lub do której stosuje się Regulamin.

  11. Umowa o Stałą Współpracę – umowa, która może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą a Oferentem, określająca warunki stałej współpracy.

  12. Ogłoszenie – ogłoszenie o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie.

  13. Aplikacja – ogół danych i informacji przesyłanych przez Kandydata podmiotowi, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia, za pośrednictwem Serwisu, w związku z Ogłoszeniem, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae, list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata.

 3. Świadczenie usług

  1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

  2. Usługobiorca samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej z Serwisem.

III. PRAWA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca może zablokować Aplikacje w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które to naruszenie nastąpiło w związku z korzystaniem z Usług.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KANDYDATA

 1. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Kandydata:

  1. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;

  2. umożliwienie aplikowania na stanowisko pracy, którego dotyczy Ogłoszenie, poprzez przesłanie Aplikacji według wyboru Kandydata wraz z uruchomieniem subskrypcji ofert, podobnych do tej, na którą Kandydat aplikuje;

  3. umożliwienie wprowadzenia curriculum vitae, listu motywacyjnego oraz innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Oferentów oraz w celu udostępniania ich Oferentom;

  4. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;

  5. udostępnienie profili Oferentów, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże do dotychczas zawartych Umów stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Oferentem, mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom, Uczestnikom, Wystawcom oraz innym Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.